Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą monitoringu wizyjnego jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Słubicach przy ul. Krakowskiej 2, 09-533 Słubice;

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Krakowska 2, 09-533 Słubice
b) elektronicznie poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) telefonicznie: (24) 277 80 63

2) z wyznaczonym inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach można się skontaktować pod adresem  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu (24 ) 277 80 63;

3) podstawą prawną prowadzenia monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną jest art. 6 ust. 1 lit. f, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia. 

4) monitoring obejmuje teren ogrodzony wokół budynku biblioteki oraz pomieszczenia wewnątrz budynku: korytarz, wypożyczalnia, czytelnia internetowa, sala kulturalno-oświatowa. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń socjalnych oraz zaplecza sanitarnego.

5) obszar zewnętrzny objęty monitoringiem i pomieszczenia monitorowane są oznaczone za pomocą odpowiednich piktogramów bądź innej informacji graficznej. Wejście na obszar monitorowany oznacza wyrażenie zgody na rejestrację wizerunku.

6) nie przewiduje się udostępnienia danych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego
innym podmiotom za wyjątkiem danych udostępnionych Policji i Prokuraturze w przypadku wystąpienia incydentów zagrażających bezpieczeństwu mienia i porządku publicznego;

7) dane będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż 3 miesiące, z wyjątkiem nagrań dotyczących incydentów, które mogą być przechowywane dłużej – do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

8) biblioteka stosuje środki zabezpieczające uniemożliwiające osobom nieupoważnionym dostęp do danych zebranych za pomocą monitoringu wizyjnego

9) W przypadku stwierdzenia naruszeń w sposobie przetwarzania danych za pomocą monitoringu wizyjnego osobie, której dane zarejestrowano za pomocą monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)