Wypożyczalnia to miejsce, w którym użytkownicy biblioteki mogą zapisać się do biblioteki, odebrać zamówione materiały do wypożyczenia na zewnątrz oraz dokonać zwrotu materiałów wypożyczonych. Zamówienia materiałów do wypożyczenia można dokonać poprzez konto czytelnika i katalog on-line, mailowo, telefonicznie, poprzez komunikator internetowy lub osobiście na miejscu w bibliotece. W wypożyczalni znajduje się zestaw komputerowy umożliwiajacy czytelnikom skorzystanie z katalogu komputerowego zawierającego skatalogowane zbiory biblioteki.

Biblioteka udostępnia na zewnątrz (wypożycza) gromadzone materiały w formie udostępnień długoterminowych i udostępnień krótkoterminowych.

Prawo do korzystania z wypożyczeń długoterminowych mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy biblioteki, po okazaniu ważnej karty bibliotecznej. Pełnoletni użytkownik biblioteki może wypożyczyć jednorazowo do 5 wolumenów (jednostek inwentarzowych), natomiast dzieci i młodzież do 3 wolumenów na okres nie dłuższy niż 31 dni. Bibliotekarz może w uzasadnionych przypadkach zmienić limit wypożyczonych wolumenów, lub zażądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia.

Wypożyczenia krótkoterminowe są szczególną formą udostępnień zbiorów poza bibliotekę skierowaną głównie do studentów i pozostałych osób uczących się. Pod pojęciem wypożyczeń krótkoterminowych rozumie się wypożyczenia na zewnątrz zbiorów na co dzień udostępnianych jedynie na miejscu w czytelni. Zbiory te wypożyczane są na czas zamknięcia biblioteki (pora nocna, weekendy i święta). Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych: dzieł rzadkich, kosztownych i trudnych do nabycia, wydawnictw leksykograficznych (encyklopedie, słowniki, leksykony). Zbiory czytelni udostępnia się w formie wypożyczeń krótkoterminowych tylko w uzasadnionych przypadkach, na umotywowana prośbę użytkownika. O możliwości wypożyczenia krótkoterminowego danej pozycji każdorazowo decyduje dyrektor biblioteki lub pracownik przez niego upoważniony.

 

 Sprawdź jakie zbiory można u nas wypożyczyć: